مبانی نظری اخلاق رابطه ای

• 22 صفحه و فاقد نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

500,000 تومان

مبانی نظری خودتردیدی

• 7 صفحه و فاقد نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

150,000 تومان

مبانی نظری خودنهان سازی

• 10 صفحه و 4 نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

300,000 تومان

مبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

• 13 صفحه و فاقد نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

150,000 تومان

مبانی نظری دوسوگرایی نسبت به خود

• 9 صفحه و 1 نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

300,000 تومان

مبانی نظری ذهن آگاهی

• 31 صفحه و 2 نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

150,000 تومان

مبانی نظری ذهنی سازی

• 57 صفحه و 1 نظریه
• تعریف متغیر
• منابع فارسی و لاتین
• رفرنس دهی پایانی به شیوه APA
• رفرنس دهی درون متنی به شیوه APA
• پاورقی فارسی و لاتین
• درصد همانندجویی پایین
• مشاور و پشتیبان رایگان

800,000 تومان